Permís retribuït recuperable


Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Document publicat al B.O.E.

Regula un permís retribuït recuperable per evitar el desplaçament i la prestació de serveis d’aquells milers de persones treballadores que, malgrat el confinament, cada dia havien de treballar en activitats no essencials de forma presencial.

Té una durada de 10 dies laborables (11 dies naturals), des d’avui, 30 de març i fins el dijous 9 d’abril, ambdós dies inclosos.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, els treballadors i treballadores amb dret a aquest permís podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

És d’aplicació obligatòria a totes les persones treballadores per compte d'altri que prestin serveis en empreses que, des del decret d’estat d’alarma, no hagin paralitzat la seva activitat, ja sigui pública o privada.

És un permís retribuït, per tant, tothom tindrà dret a rebre el seu sou total (sou base i complements salarials), i quedaran exonerades de prestar serveis.

Es mantenen totes les obligacions de l’empresa i de les treballadores i treballadors pel que fa a la liquidació i cotització de quotes a la Seguretat Social.

Mitjançant la negociació col·lectiva s’haurà de pactar la manera com es recuperen aquestes hores.

S’estableix que l’empresa i la representació legal de la plantilla hauran de crear una comissió negociadora en un període màxim de 5 dies, a partir del primer dia de la finalització de l’estat d’alarma.

En cas que no hi hagi representació legal, es crearà una comissió representativa integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector on pertany l’empresa.

Durant el període de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe amb l’objectiu d’arribar a un acord en el termini de 7 dies. Les parts podran, en qualsevol moment, substituir el període de consultes pels procediments de mediació i arbitratge en el Tribunal Laboral de Catalunya.

Si no s’arriba a un acord, l’empresa comunicarà a la plantilla i a la comissió, en el termini de 7 dies des de la finalització del període de consultes, la decisió de com recuperar les hores de treball no prestades.

La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal i s’hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment.

En tot cas, s’estableix que cada treballador/ora haurà de conèixer amb un preavís mínim de 5 dies, el dia i l’hora del temps a recuperar.

Les empreses que estan obligades a aplicar aquest permís, si és necessari, podran establir un nombre mínim de plantilla o de torns de treball estrictament imprescindibles amb l’objectiu de mantenir l’activitat indispensable.

Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Ens trobem davant de dues situacions:

 • Si l’empresa ha aplicat un ERTO de suspensió de la jornada de treball: els treballadors i treballadores queden excloses d’aquest permís.
 • Si l’empresa ha aplicat un ERTO de reducció de la jornada de treball: es podran compatibilitzar totes dues mesures, el permís retribuït recuperable i la reducció de jornada.

No és obligatori aquest permís per a aquelles treballadores i treballadors que presten serveis en empreses on s’hagi optat, amb anterioritat, per qualsevol altre mecanisme de distribució irregular de la jornada a conseqüència de la COVID-19.

Tampoc no serà obligatori aquest permís per als treballadors i treballadores que desenvolupen les seves tasques habituals mitjançant el teletreball o el treball a distància.

Aquestes persones seguiran estant de baixa i aquest permís no serà obligatori.

Per als treballadors i treballadores per compte d’altri que prestin serveis en els següents sectors d’activitat:

 1. Aquelles activitats que ja s’havien establert com a essencials quan es va decretar l’estat d’alarma.
 2. Les que participen en la cadena d’abastiment dels mercats i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat (aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, alimentació animal).
 3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per desenvolupament correcte de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.
 7. Les que presten serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin gent gran, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’R+D+I i biotecnològics vinculats a la COVID-19, els estabularis a ells associats, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
 12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.
 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 19. Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la protecció internacional i de l’atenció humanitària.
 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.
 23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.